Rosén Larsen Advokater AB är en nischbyrå inom fastighetsrätt. Vi tillhandahåller juridiska tjänster genom biträdande vid avtalshantering, löpande konsultationer och vid tvist. Vi hanterar olika avtal såsom t.ex. fastighetsköp, exploateringsavtal, markanvisningsavtal, arrendekontrakt, servitut, entreprenadkontrakt, kontraktshandlingar i samband med bildande av bostadsrättsföreningar och lokalhyreskontrakt. Vi hanterar även löpande frågor i verksamheten såsom t.ex. bygglov och andra frågor enligt plan – och bygglagen. Vi biträder vid tvister såväl inom som utom domstol, t.ex. vid tvist i allmän domstol, hyres – och arrendenämnder samt mark – och miljödomstolar.