Stadgar för

MALMÖ FÖRETAGSGRUPPER

Ekonomisk förening, org 769617-9634

(Gällande fr o m 2014-04-29) Ladda ner som pdf

FIRMA
§ 1  Föreningens firma är Malmö Företagsgrupper, Ekonomisk förening.
§ 2  Föreningens firma tecknas av styrelsen och av de styrelsen utser.
ÄNDAMÅL
§ 3  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas/företagsgruppernas arbete och ekonomiska intressen genom att verka som en ordförandegrupp och samverkansorgan gentemot andra företagsgrupperingar, organisationer, kommunala och statliga organ och genom ett effektivt nätverk och genom gemensamma utvecklingsprojekt utbyta information, erfarenheter och kunnande. Medlemmarna deltager med eget arbete. Den ekonomiska inriktningen är marknadsföring, servicetjänster främst inom mässaktiviteter och marknadskommunikation.
STYRELSE, REVISOR, VAL AV STYRELSE
§ 4 Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.
§5 Styrelsen består av en (1) ledamot från varje ansluten företagsgrupp. Varje företagsgrupp har rätt att utse en styrelseledamot . Villkor för att kunna utses som styrelseledamot är att denne är med i styrelsen i den företagsgrupp av vilken denne har blivit utsedd, varvid denne väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill ordinarie föreningsstämma nästnästa år dvs två år, alternativt att denne har varit med i styrelsen i den företagsgrupp av vilken denne blivit utsedd under de två senaste åren före inträdet i Föreningen, varvid denne väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen skall bestå av minst fyra och högst tolv ledamöter med lägst fyra och högst tolv suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
§ 6 Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Beslut som innebär ekonomiska åtaganden från varje enskild företagsgrupp skall beslutas i konsensus.
§ 7 Varje företagsgrupp har att utse en suppleant, som skall anmälas till föreningens styrelse inför årsstämman.
§ 8 Revisor skall vara en (1) jämte en (1) suppleant och utses för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året intill nästa ordinarie föreningsstämma.
MEDLEM
§ 9 Till medlem antages inom föreningens verksamhetsområde etablerad företagsgrupp, som är villig att följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antas komma att som företagsgrupp bidraga till förverkligande av föreningens ändamål. Företagsgrupp skall vara en registrerad förening med vald styrelse och skall kunna visa att det bedrives en aktiv verksamhet inriktad på företagandet i regionen med minst 25 betalande och registrerade medlemmar. Företagsgruppsmedlem skall vara geografiskt verksam inom Malmö kommun. Ansökningsförfarandet skall vara skriftligt och Malmö Företagsgrupper beslutar om ansökt medlemskap vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.
§ 10 Uppsägning till utträde skall ske skriftligen och vara undertecknad av företagsgruppens firmatecknare,
§ 11 Företagsgrupp. som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten företagsgrupp äger icke utfå inbetalda insatser eller utbekomma beslutad vinstutdelning eller återbetalning av överskjutande preliminär årsavgift.
§ 12 Avgång/Utträde ur föreningen. Utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar särskilt stadgar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller av annan omständighet som föranlett avgång.
§ 13 Företagsgrupp som efter uppsägningen utträtt ur föreningen, äger förutom i de fall, som avses i 68 § andra stycket och 96 § 2 mom. andra stycket lagen om ekonomiska föreningar, utfå inbetalda insatser och utbekomma beslutad vinstutdelning endast då uppsägning berott på att medlemmen upphört med den verksamhet, som föranlett hans inträde i föreningen.
INSATS

§ 14 Företagsgrupp, som godkänts för medlemskap. skall deltaga i föreningen med en insats på 100 kronor. Insatsen erlägges insättning på föreningens konto inom en månad efter anmodan,

ÅRSAVGIFT

§ 15 Föreningsstämman beslutar om preliminär årsavgift för kommande räkenskapsår, att erläggas av medlem under januari månad det år beslutet avser. Slutlig avgift fastställes vid ordinarie stämma under räkenskapsåret. Högsta årsavgiftsbelopp är 500 kronor.

RÄKENSKAPSÅR

§ 16 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec.

VINST

§ 17 Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter föreningsstämmans beslut fonderas eller och fördelas mellan medlemmarna i förhållande till den eventuella serviceavgift som de under räkenskapsåret erlagt till föreningen.

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 18 Kallelse skall vara vidtagen tidigast 4 veckor innan och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast 4 veckor innan och senast en vecka före extra föreningsstämma genom e-post eller via brev. Övriga meddelanden sker genom e-post eller via brev.

§ 19 Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. .   Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2. .   Godkännande av röstlängd

3. .   Val av två justeringsmän

4. .   Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5. .   Fastställande av dagordningen

6. .   Styrelsens årsredovisning

7. .   Revisionsberättelsen

8. .   Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

9. .   Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10.   Beslut om hur föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen skall disponeras

11.  Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna

12.   Fastställande av slutlig avgift för innevarande räkenskapsår

13.   Fastställande av preliminär avgift för nästkommande räkenskapsår

14.   Val av ordförande för föreningen

15.   Val av övriga styrelseledamöter

16.   Val av suppleanter till styrelsen

17.   Val av revisor jämte suppleant

18.   Övriga ärenden som hänskjutits till stämman

19.   Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 20 Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 21 Medlem, som önskar ärende upptaget till behandling vid ordinarie föreningsstämma, har att göra framställning därom skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§ 22 Röstberättigad vid föreningsstämma är föreningsmedlem med en röst vardera, föreningsstämman är beslutsför när fler än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Beslut som innebär ekonomiska åtaganden från varje enskild företagsgrupp skall beslutas i konsensus. Medlem representeras av firmatecknare för företagsgruppen, hos föreningen registrerad kontaktperson eller befullmäktigat ombud.

§ 23 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelse, revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det.

STADGEÄNDRING

§ 24 För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter är närvarande, Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

UPPLÖSNING

§ 25 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som de erlagt till föreningen under de sista fem åren för eventuellt nyttjande av föreningens servicetjänster.

TVISTER

§ 26 Tvister mellan föreningen, å ena, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras enligt lagen om skiljemän.

LAGEN

§ 27 I övrigt gäller vad som i lagen om ekonomiska föreningar finns stadgat.